Careers

 

До всички заинтересовани лица:

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-16-162/27.03.2023 г. на министъра на здравеопазването е открит конкурс за избор на контрольор на "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД, гр. София. Конкурсът е обявен на електронната страница на МЗ на 27.03.2023 г. Линк към обявата https://www.mh.government.bg/bg/karieri/konkurs-za-izbor-na-kontrolor-na-bul-bio-ncz-27-23/

 О Б Я В А

 за провеждане на конкурс в „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД

Описание на длъжността: Инженер,технолог/Биотехнолог/Химик – сектор Химичен контрол

„Бул Био - НЦЗПБ“ ЕООД търси да назначи силно мотивиран и опитен специалист, който да се присъедини към екипа на отдел „Качествен контрол“. Успешният кандидат трябва да притежава квалификация за следните основни дейности:

- Осъществяване качествен контрол на междинни и крайни продукти спрямо изискванията по спецификация, чрез извършване на рутинни/нерутинни физико-химични анализи при спазване на Добрата производствена практика;

- Контрол и верифициране на аналитична документация, документиране на резултати в съответната партидна документация и изготвяне на сертификати;

- Входящ контрол на изходни суровини и опаковъчни материали;

- Изготвяне, поддържане и актуализиране на стандартни работни инструкции и производствена документация в частта „Качествен контрол“ в съответствие с регулаторните изисквания;

- Валидиране на аналитични физико-химични методи и изготвяне на необходимата документация;

- Поддръжка и проверка на използваната апаратура и пособия в сектора;

- Извършване аналитични изпитвания за стабилност на лекарствени продукти.

 

Изисквания и необходими умения:

Образование: Висше – образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър

Специалност: от професионално направление „Химически науки“ или „Биотехнологии“ 

Личностни качества: Висока степен на отговорност и етичност, лоялност, много добри комуникативни умения, умения да работи самостоятелно и в екип.

Допълнителни изисквания:

- Наличието на професионален опит по специалността и практически опит във фармацевтично производство и/или контролна лаборатория е предимство

- Английски език – ниво B1

- Компютърна грамотност

Copyright © 2003-2023 BB - NCIPD Ltd.