Careers

О Б Я В А

 за провеждане на конкурс в „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД

 

Описание на длъжността: Биолог

Осъществяване качествен контрол на междинни и крайни продукти, на суровини и продукти, използвани в производството.

Участие в дейности по разработване и валидиране на методи за анализ, периодична квалификация на оборудване, проследяване на стабилности, анализ на резултати, респективно изготвяне на доклади.

Работа с опитни животни, включително спазване изискванията за хуманно отношение към опитните животни.

Поддържане и актуализиране на стандартни работни инструкциии и производствена документация в съответствие с регулаторните изисквания.

Изисквания и необходими умения:

Образование: Висше–образователна-квалификационна степен: бакалавър/магистър

Специалност: от професионално направление „Биологически науки“ и/или Фармация

Специални умения: Познания и опит с молекулярно-биологични (ELISA, HPLC, PCR, електрофоретични методи и др.) и статистически методи (Combistats, Excel), Компютърна грамотност, Английски език – писмено и говоримо

Личностни качества: Висока степен на отговорност и етичност, лоялност, много добри комуникативни умения, умения да работи самостоятелно и в екип.

Наличието на професионален опит по специалността и практически опит във фармацевтично производство и/или контролна лаборатория е предимство.

 

О Б Я В А
 за провеждане на конкурс в „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД

Описание на длъжността: Лаборант
Участие в качествения контрол на произвежданите биологични лекарствени продукти, вкл. ваксини, серуми и продукти от кръв и плазма.
Участие в дейности по приемане на проби, визуален преглед на готови продукти и др.
Подготовка на помещенията за работа, приготвянето на работни разтвори за почистване и дезинфекция, включително на материали и реактиви за стерилизация.
Работа с опитни животни, включително спазване изискванията за хуманно отношение към опитните животни.
Документиране осъществяваните дейности, вкл. резултатите от лабораторните изпитвания. 
Изисквания и необходими умения:
Образование: Средно специално / Висше–професионален бакалавър/бакалавър 
Специалност: не се изисква
Специални умения: Готовност за работа с опитни животни, Компютърна грамотност, Английски език
Личностни качества: Висока степен на отговорност и етичност, лоялност, много добри комуникативни умения, умения да работи самостоятелно и в екип.
Наличието на професионален опит във фармацевтично производство е предимство.

 

Copyright © 2003-2023 BB - NCIPD Ltd.