Профил на купувача / Събиране на оферти с обява

Решение за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховане на моторни превозни средства на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД с имуществена застраховка „КАСКО“

На основание чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, откривам конкурс за избор на застраховател за застраховане на моторни превозни средства на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД с имуществена застраховка „КАСКО“ при следните условия:

1. Описание на обекта на конкурса: 12 броя МПС: ТРАКТОР Т-40, РЕНО ЕКСПРЕС КОМБИ, ОПЕЛ КОМБИ, СИТРОЕН МХ, ПЕЖО БОКСЕР, ФОРД ТРАНЗИТ, ПЕЖО 508, ФОРД ТРАНЗИТ, ДАЧИЯ ДОКЕР, ДАЧИЯ ДОКЕР, ДАЧИЯ ДОКЕР, МОТОКАР.

2. Обща застрахователна сума на застрахованите МПС: 54 872.41 лева.

3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците:

  • Застраховката трябва да покрива рисковете: кражба или грабеж на цялото МПС, пожар, природни бедствия, пътно-транспортно произшествие, злоумишлени действия на трети лица, други, настъпили не по вина на водача щети. Застрахователното покритие трябва да включва частична или тотална щета на застрахованото МПС, настъпила вследствие на реализиране на един или повече от изброените рискове.
  • Застраховката трябва да бъде валидна на територията на Република България, територията на държавите членки на ЕС и на територията на държави извън Общността, членки на системата „Зелена карта“.
  • В конкурса могат да участват всички застрахователни дружества, които не са в производство по ликвидация или несъстоятелност, притежаващи лиценз за извършване на дейност от клас 3 „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ от раздел II, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор (за участници, регистрирани като застрахователни дружества), или такива, които са нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключват застраховки от клас 3 „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ от раздел II, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България (за участници, регистрирани като застрахователни дружества в държава членка).

4. Място и срок за получаване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, ет. 2, Секретар на управителя на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, от 9:00 ч. на 03.08.2020 г. до 16:00 ч. на 13.08.2020 г.

5. Място и срок за подаване на предложенията на участниците в конкурса: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, ет. 2, Секретар на управителя на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, от 9:00 ч. на 04.08.2020 г. до 16:00 ч. на 14.08.2020 г.

6. Време и начин за оглед на обекта: от 9:00 ч. до 16:00 ч. на всеки работен ден от 03.08.2020 г. до 13.08.2020 г., в гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, Отдел „Транспортно обслужване“.

7. Списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците:

  • Заявление за участие в конкурса по образец;
  • Заверено от участника копие на валиден Лиценз за извършване на застрахователна дейност;
  • Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС по образец;
  • Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП по образец;
  • Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор по образец;
  • Заверено от участника копие на Общите му условия по застраховка „КАСКО“;
  • Ценово предложение по образец.

8. Други условия в съответствие с целите на конкурса:

Участниците в конкурса представят в запечатан и надписан плик предложенията си, които трябва да съдържат представяне на участника и конкретни предложения по условията на конкурса (в Заявлението за участие в конкурса по образец), цена, начин и условия на плащане (в Ценовото предложение по образец).

Оценката и класирането на офертите ща бъдат извършени в съответствие с Методиката – част от конкурсната документация.

Застрахователният договор ще бъде сключен за срок от една година (дванадесет месеца).

УПРАВИТЕЛ
НА „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД:

д-р Румен Кофинов

Всички права запазени. © 2003-2020 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД

Създадено от: Ай-Сол Еоод