Профил на купувача / Събиране на оферти с обява

Решение за имуществено застраховане

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ РД-01-56/13.10.2020 г.

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ

ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 

НА „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД

 

На основание чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, откривам конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД при следните условия: 

1. Описание на обекта на конкурса: 5 броя сгради, 1144 броя машини и съоръжения, 555 броя стопански инвентар, 205 броя компютърна техника, 5 броя съоръжения.

2. Начална цена и стъпка на наддаване: неотносимо.

3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците: 

 Застраховката трябва да покрива рисковете: пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях, буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия, измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации, кражба чрез взлом включително чрез използване на техническо средство, умишлен палеж, вандализъм, грабеж, кражба, щети на застрахованото имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или на лице на служба при него, земетресение, свличане и срутване на земни пластове. Застрахователното покритие трябва да включва частична или тотална щета на застрахованото имущество, настъпила вследствие на реализиране на един или повече от изброените рискове.

 В конкурса могат да участват всички застрахователни дружества, които не са в производство по ликвидация или несъстоятелност, притежаващи лиценз за извършване на имуществено застраховане, издаден от Комисията за финансов надзор (за участници, регистрирани като застрахователни дружества), или такива, които са нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключват имуществени застраховки на територията на Република България (за участници, регистрирани като застрахователни дружества в държава членка). 

4. Място и срок за получаване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, ет. 2, Секретар на управителя на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, от 9:00 ч. на 15.10.2020 г. до 16:00 ч. на 29.10.2020 г. 

5. Място и срок за подаване на предложенията на участниците в конкурса: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, ет. 2, секретар на управителя на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, от 9:00 ч. на 15.10.2020 г. до 16:00 ч. на 30.10.2020 г. 

6. Време и начин за оглед на обекта: от 9:00 ч. до 16:00 ч. на всеки работен ден от 15.10.2020 г. до 29.10.2020 г., след предварителна заявка на тел. 02 9446191 – секретар на управителя на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД. 

7. Списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците:

 Заявление за участие в конкурса по образец;

 Заверено от участника копие на валиден Лиценз за извършване на застрахователна дейност;

 Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС по образец;

 Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП по образец;

 Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор по образец;

 Заверено от участника копие на Общите му условия по застраховка „ИМУЩЕСТВО“;

 Ценово предложение по образец.

8. Други условия в съответствие с целите на конкурса:

 Участниците в конкурса представят в запечатан и надписан плик предложенията си, които трябва да съдържат представяне на участника и конкретни предложения по условията на конкурса (в Заявлението за участие в конкурса по образец), цена, начин и условия на плащане (в Ценовото предложение по образец).

 Оценката и класирането на офертите ща бъдат извършени в съответствие с Методиката – част от конкурсната документация.

 Застрахователният договор ще бъде сключен за срок от една година (дванадесет месеца).

9. Състав на конкурсната комисия:

Председател: Валентин Кръстев – правоспособен юрист

Членове: 1. Ирена Ангелова – заместник главен счетоводител 

2. Катрин Алексиева – административен секретар

Резервни: 1. Людмила Ковачева

2. Илиян Ивановски 

 

Утвърждавам конкурсната документация.

 

 

 

УПРАВИТЕЛ

НА „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД:

 

д-р Румен Кофинов

Всички права запазени. © 2003-2022 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД