Профил на купувача / Събиране на оферти с обява

РЕШЕНИЕ № РД-01-53/15.08.2023 г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД-01-53/15.08.2023  г.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ

ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ  НА

„БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, С ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ И „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

На основание чл. 29, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ откривам конкурс за избор на застраховател за застраховане на моторни превозни средства, собственост на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, с имуществена застраховка „КАСКО“ и застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите при следните условия: 

I. Описание на обекта на конкурса

Предмет на застраховането са 13 броя МПС, собственост на  „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, както следва: 

Таблица № 1

МПС (марка, модел)" Рег. № Година на производство Застрахователна сума в лева ГО до: АК до:

ОПЕЛ  КОМБО С3287РК 2001 3 000,00 лв. 11.01.2024 г. Х

СИТРОЕН КСАРА ПИКАСО 6+1 С8508МХ 2003 3 500,00 лв. 02.01.2024 г. 13.09.2023 г.

ПЕЖО БОКСЕР CA4661MK 2008 11 000 лв. 08.01.2024 г. 07.01.2024 г.

ФОРД ТРАНЗИТ СА0943ТХ 2013 19 000 лв. 09.08.2024 г. 13.09.2023 г.

ПЕЖО 508 СВ9475АТ 2016 24 000 лв. 21.11.2023 г. 21.11.2023 г.

ФОРД ТРАНЗИТ СВ3168ВА 2015 25 000 лв. 05.01.2024 г. 07.01.2024 г.

ДАЧИЯ ДОКЕР СВ1921КС 2017 22 000 лв. 16.08.2024 г. 13.09.2023 г.

ДАЧИЯ ДОКЕР СВ1461КС 2017 22 000 лв. 16.08.2024 г. 13.09.2023 г.

ДАЧИЯ ДОКЕР СВ1460КС 2017 22 000 лв. 16.08.2024 г. 13.09.2023 г.

МОТОКАР DOOSAN D35C-5 С13541 2018 34 000 лв. 31.12.2023 г. Х

ДАЧИЯ ЛОДЖИ СВ8595СА 2020 26 000 лв. 14.12.2023 г. 17.12.2023 г.

ТРАКТОР ЛАМБОРДЖИНИ С ПРИКАЧНИ УСТРОЙСТВА С 19880 2021 140 000 лв. 18.05.2024 г. 13.09.2023 г.

Тойота Проейс Версо CB9138TH 2022 50 000 лв. 23.08.2024 г. 31.08.2024 г.

Отбелязаните с „Х“ позиции няма да бъдат застраховани със съответния вид застраховка  и за тях не се изисква ценово предложение.

II. Цена

Застрахователите – участници в конкурса следва да предложат отделни цени за всяко МПС и отделна цена за всеки вид застраховка (имуществената застраховка „КАСКО“ и застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите). Тези цени следва да бъдат конкурентни на пазарните условия за съответния вид застраховка и съобразени със застрахователната сума и спецификите на подлежащите на застраховане моторни превозни средства, описани в Таблица № 1. 

III. Общи и специални условия на конкурса. Изисквания към участниците

1. Имуществената застраховка „КАСКО“ трябва да покрива рисковете: кражба или грабеж на цялото МПС; пожар; природни бедствия; пътно-транспортно произшествие, вкл. при маневра за паркиране на МПС; злоумишлени действия на трети лица; противозаконно отнемане на МПС с цел ползване; увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние; кражба на части, връзки, агрегати, оборудване в и/или извън салона на МПС; внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение; умишлен палеж; щети от тероризъм, ударна вълна, бомбен взрив и стрелба с огнестрелно оръжие; целесъобразни и разумни доказани разходи за репатриране на МПС след настъпване на застрахователно събитие; други настъпили щети по застрахованото МПС, освен ако не са възникнали вследствие на умишлени действия на Застрахованото лице и/или водача на МПС. Застрахователното покритие трябва да включва частична или тотална щета на застрахованото МПС, настъпила вследствие на реализиране на един или повече от изброените рискове.

2. Застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите трябва да  покрива отговорността на собственика „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД и водачите на МПС за причинени по тяхна вина телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица.

3. И двата вида застраховки трябва да бъдат валидни на територията на Република България, територията на държавите членки на ЕС, Европейското икономическо пространство и на територията на държави извън Общността, които са членки на споразумението „Зелена карта“ без допълнително заплащане.

4. И двата вида застраховки трябва да предоставят застрахователно покритие за период от дванадесет месеца, считано от датата на изтичане на предходния застрахователен период за всяко МПС, посочен в Таблица №1. 

5. В конкурса могат да участват всички застрахователни дружества, които не са в производство по ликвидация или несъстоятелност, притежаващи лиценз за извършване на дейност от клас 3 „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ и клас 10 „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство“ от раздел II, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор (за участници, регистрирани като застрахователни дружества), или такива, които са нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключват застраховки от клас 3 „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ и клас 10 „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство“  от раздел II, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България (за участници, регистрирани като застрахователни дружества в държава членка). 

IV. Място и срок за получаване на конкурсната документация

Документацията за участие е безплатна, като същата е достъпна на официалната интернет страница на дружеството: https://www.bulbio.com/, раздел ''Профил на купувача'' или на място, на административен адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, ет. 2, административен секретар на управителя на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, от 9:00 ч. на 16.08.2023 г. до 16:00 ч. на 24.08.2023 г. 

V. Място и срок за подаване на предложенията на участниците в конкурса

Град София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, ет. 1, Деловодство на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, от 9:00 ч. на 16.08.2023 г. до 16:00 ч. на 24.08.2023 г. 

VI. Време и начин за оглед на обектите на застраховане

От 9:00 ч. до 16:00 ч. на всеки работен ден от 16.08.2023 г. до 24.08.2023 г., в гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, отдел „Транспортно обслужване“. 

VII. Списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците

1. Заявление за участие в конкурса по образец, съдържащо представяне на участника и конкретни предложения по условията на конкурса;

2. Заверено от участника копие на валиден Лиценз за извършване на застрахователна дейност (вярно с оригинала и подпис на всяка страница от представляващия дружеството или лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно);

3. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС по образец;

4. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП по образец;

5. Декларация по образец за приемане на клаузите на проекта на Договор (част от конкурсната документация);

6. Заверено от участника копие на Общите му условия по застраховка „КАСКО“;

7. Заверено от участника копие на Общите му условия по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;

8. Ценово предложение по образец, съдържащо цена, начин и условия на плащане.

VIII. Начин на представяне на офертите

1. Участниците в конкурса представят офертите си в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост. В плика се окомплектоват всички документи, посочени в т. 7.  Върху плика с офертата се изписва следната информация: (1) Оферта за участие в конкурс за избор на застраховател за застраховане на МПС на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД с имуществена застраховка „КАСКО“ и „Гражданска отговорност“ на автомобилистите; (2) наименование (фирма) на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;

2. Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Документите, представени във вид на копия следва да бъдат заверени, чрез поставяне на гриф „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето, представляващо участника. Приложените документи могат да бъдат на език, различен от български, но в този случай трябва да са придружени с превод на български език, заверен от заклет преводач. При проверка на съдържанието на тези документи версията им, преведена на български език, ще е с предимство. Документът в превод на български език се заверява от представляващото участника лице чрез поставяне на гриф „Вярно с оригинала“ и полагане на подпис.

3. Срок на валидност на предложенията – 30 /тридесет календарни дни/, считано от крайния срок за подаване на офертите 

IX. Оценяване и класиране на офертите

1. Оценката и класирането на офертите ще бъдат извършени в съответствие с Методиката за класиране на офертите – част от конкурсната документация; 

2. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не съдържат документите, посочени в точка 7, и/или не са представени съгласно изискванията на точка 8, както и оферти, които са подадени след изтичането на срока по точка 5.

3. По собствена преценка „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Оценката и класирането в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения. 

4. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на предприятието да определи участника, спечелил конкурса.

5. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.

6. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани и на официалната интернет страница на дружеството: https://www.bulbio.com/, раздел ''Профил на купувача'‘.

X. Състав на конкурсната комисия

Предсeдател: Ирена Новакова – юрисконсулт;

Членове: 1. Ирена Ангелова – Главен счетоводител; 

                2. Благовеста Тричкова – Ръководител отдел „Търговски“.

Резервни: 1. Пламен Костов

                  2. Илиян Ивановски 

XI. С настоящото решение утвърждавам следната конкурсната документация, която може да изтеглите от тук:

1. Заявление за участие в конкурса – Образец № 1

2. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС  - Образец № 2;

3. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП – Образец № 3;

4. Декларация по образец за приемане на клаузите на проекта на Договор – Образец № 4;

5. Ценово предложение – Образец № 5; 

6. Проект на Договор за застраховане на моторни превозни средства на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД с имуществена застраховка „КАСКО“ и „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;

7. Методика за определяне на комплексната оценка на оферта. 

Д-Р РУМЕН КОФИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД

 

 

 

 

Всички права запазени. © 2003-2023 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД