Профил на купувача / Събиране на оферти с обява

РЕШЕНИЕ РД-01-38/15.08.2022 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД-01-38/15.08.2022  г.

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ

ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ  НА

„БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, С ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“

 

На основание чл. 29, ал. 3, във връзка с Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/  откривам конкурс за избор на застраховател за застраховане на моторни превозни средства, собственост на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, с имуществена застраховка „КАСКО“ при следните условия: 

 

1. Описание на обекта на конкурса: Предмет на застраховането са 14 броя МПС, собственост на  „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД както следва: 

 

Инв. № МПС

(марка, модел) Рег. № Дата на изтичане на предходен застрахователен период Застрахователна сума в лева Година на производство

8426 ТРАКТОР Т-40 АН Без регистрация 14.09.2022 8 000 1992

10319 РЕНО ЕКСПРЕС  С7044 МВ 14.09.2022 1 500 1992

20059 ОПЕЛ  КОМБО С3287РК 14.09.2022 3 200 2001

20249 СИТРОЕН КСАРА ПИКАСО 6+1 С8508МХ 14.09.2022 3 600 2003

20631 ПЕЖО БОКСЕР  CA4661MK 14.09.2022 12 000 2008

20995 ФОРД ТРАНЗИТ СА0943ТХ 14.09.2022 20 000 2013

21453 ПЕЖО 508 СВ9475АТ 14.09.2022 25 000 2016

21594 ФОРД ТРАНЗИТ СВ3168ВА 14.09.2022 26 000 2015

21886 ДАЧИЯ ДОКЕР СВ1921КС 14.09.2022 23 000 2017

21887 ДАЧИЯ ДОКЕР СВ1461КС 14.09.2022 23 000 2017

21888 ДАЧИЯ ДОКЕР СВ1460КС 14.09.2022 23 000 2017

21951 МОТОКАР DOOSAN D35C-5 С13541 14.09.2022 35 000 2018

22466 ДАЧИЯ ЛОДЖИ СВ8595СА 17.12.2022 28 000 2020

22909-22913 ТРАКТОР ЛАМБОРДЖИНИ С ПРИКАЧНИ УСТРОЙСТВА С 19880 145 200 2021

 

2. Обща застрахователна сума на всички МПС, подлежащи на застраховане: 376 500 /триста седемдесет и шест хиляди и петстотин / лева.

3. Начална цена: Цената на имуществената застраховка „КАСКО“ следва да бъде предложена от застрахователите-участници в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на посочения вид застраховка към 2022 г. и със застрахователната сума и спецификите на подлежащите на застраховане моторни превозни средства, описани в т. 1. 

4. Общи и специални условия на конкурса. Изисквания към участниците: 

⦁ Застраховката трябва да покрива рисковете: кражба или грабеж на цялото МПС, пожар, природни бедствия, пътно-транспортно произшествие, злоумишлени действия на трети лица, други настъпили щети по застрахованото МПС, освен ако не са възникнали вследствие на умишлени действия на Застрахованото лице и/или водача на МПС. Застрахователното покритие трябва да включва частична или тотална щета на застрахованото МПС, настъпила вследствие на реализиране на един или повече от изброените рискове.

⦁ Застраховката трябва да бъде валидна на територията на Република България, територията на държавите членки на ЕС и на територията на държави извън Общността, членки на системата „Зелена карта“.

⦁ Застраховката трябва да предоставя застрахователно покритие за период от дванадесет месеца, считано от датата на изтичане на предходния застрахователен период за всяко МПС, посочено в т. 1. 

⦁ В конкурса могат да участват всички застрахователни дружества, които не са в производство по ликвидация или несъстоятелност, притежаващи лиценз за извършване на дейност от клас 3 „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ от раздел II, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор (за участници, регистрирани като застрахователни дружества), или такива, които са нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключват застраховки от клас 3 „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ от раздел II, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България (за участници, регистрирани като застрахователни дружества в държава членка). 

5. Място и срок за получаване на конкурсната документация: Документацията за участие е безплатна, като същата е достъпна на официалната интернет страница на дружеството: https://www.bulbio.com/, раздел ''Профил на купувача'' или на място, на административен адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, ет. 2, Секретар на управителя на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, от 9:00 ч. на 31.08.2022 г. до 14:00 ч. на 08.09.2022 г. 

6. Място и срок за подаване на предложенията на участниците в конкурса: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, ет. 1, Деловодство на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, от 9:00 ч. на 31.08.2022 г. до 16:00 ч. на 08.09.2022 г. 

7. Време и начин за оглед на обекта: от 9:00 ч. до 16:00 ч. на всеки работен ден от 31.08.2022.г. до 08.09.2022 г., в гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, Отдел „Транспортно обслужване“. 

 

*** Условията на конкурсната процедура да се разгласят чрез обявление на интернет страниците на дружеството и на Агенцията за публичните предприятия и контрол, най-малко 14 дни преди датата на която конкурсът ще бъде проведен.

 

8. Списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците:

⦁ Заявление за участие в конкурса по образец, съдържащо представяне на участника и конкретни предложения по условията на конкурса;

⦁ Заверено от участника копие на валиден Лиценз за извършване на застрахователна дейност;

⦁ Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС по образец;

⦁ Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП по образец;

⦁ Декларация по образец за приемане на клаузите на проекта на Договор (част от конкурсната документация);

⦁ Заверено от участника копие на Общите му условия по застраховка „КАСКО“;

⦁ Ценово предложение по образец, съдържащо цена, начин и условия на плащане.

9. Начин на представяне на офертите:

⦁ Участниците в конкурса представят офертите си в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост. В плика се окомплектоват всички документи, посочени в т. 8.  Върху плика с офертата се изписва следната информация: (1) Оферта за участие в конкурс за избор на застраховател за застраховане на МПС на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД с имуществена застраховка „КАСКО“; (2) наименование (фирма) на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;

⦁ Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Документите, представени във вид на копия следва да бъдат заверени, чрез поставяне на гриф „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето, представляващо участника. Приложените документи могат да бъдат на език, различен от български, но в този случай трябва да са придружени с точен превод на български език. При проверка на съдържанието на тези документи версията им, преведена на български език, ще е с предимство. Документът в превод на български език се заверява от представляващото участника лице чрез поставяне на гриф „Вярно с оригинала“ и полагане на подпис.

⦁ Срок на валидност на предложенията – 30 /тридесет календарни дни/, считано от крайния срок за подаване на офертите 

10. Оценяване и класиране на офертите:

⦁ Оценката и класирането на офертите ща бъдат извършени в съответствие с Методиката за класиране на офертите – част от конкурсната документация; 

⦁ Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не съдържат документите, посочени в точка 8, и/или не са представени съгласно изискванията на точка 9, както и оферти, които са подадени след изтичането на срока по точка 6.

⦁ По собствена преценка „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Оценката и класирането в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения. 

⦁ Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на предприятието да определи участника, спечелил конкурса.

 

⦁ В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.

⦁ Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани и на официалната интернет страница на дружеството: https://www.bulbio.com/, раздел ''Профил на купувача'‘.

 

11. Състав на конкурсната комисия:

Председател: – Адвокат Лора Димитрова Гурмева

 

Членове: 1. Ирена Ангелова – Главен счетоводител 

2. Благовеста Тричкова – Ръководител отдел „Търговски“.

 

Резервни: 1. Пламен Костов

2. Илиян Ивановски 

 

12. С настоящото решение утвърждавам следната конкурсната документация:

 Заявление за участие в конкурса – Образец № 1; 

Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС  - Образец № 2;

Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП – Образец № 3;

Декларация по образец за приемане на клаузите на проекта на Договор – Образец № 4;

Ценово предложение – Образец № 5; 

Проект на Договор за застраховане на моторни превозни средства на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД с имуществена застраховка „КАСКО“

Методика за определяне на комплексната оценка на оферта. 

 

Условията на конкурсната процедура да се разгласят чрез обявление на интернет страниците на дружеството и на Агенцията за публичните предприятия и контрол, най-малко 14 дни преди датата на която конкурсът ще бъде проведен. 

 

Д-Р РУМЕН КОФИНОВ: ………………………

УПРАВИТЕЛ НА „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД

Документация:

Методика за оценка - изтегли от линка:

https://bulbio.com/media/files/Методика за оценка.doc

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - изтегли от линка:

https://bulbio.com/media/files/Обр. № 2_Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.doc


Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП - изтегли от линка:

https://bulbio.com/media/files/Об%D1?. № 2_Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.doc

Д Е К Л А Р А Ц И Я за приемане на клаузите по договора - изтегли от линка:

https://bulbio.com/media/files/Обр. № 4_Декларация за приемане клаузите на договора.doc

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - изтегли от линка:

https://bulbio.com/media/files/Обр. № 5_Ценово предложение.doc

З А Я В Л Е Н И Е ЗА УЧАСТИЕ- изтегли от линка:

https://bulbio.com/media/files/Обр.№ 1_Заявление за участие.doc

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - изтегли от линка:

https://bulbio.com/media/files/Проект на договор_промени.docx

Всички права запазени. © 2003-2023 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД