Профил на купувача / Събиране на оферти с обява

Р Е Ш Е Н И Е № РД-01-31/17.05.2023 г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД-01-31/17.05.2023 г.

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ

ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 

НА „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД

 

На основание чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, откривам конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД при следните условия: 

1. Описание на обекта на конкурса: съвкупност от движимо имущество, собственост на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, представляващо материали, готова продукция и незавършено производство, включително химикали, спомагателни материали, хигиенни материали, материали от лабораторни складове, фураж, медикаменти, нелекарствена продукция, лекарствена продукция, течни хранителни среди, полуфабрикати и други, съхранявани на следните адреси: Република България, гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26, както и в "База Люлин" на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, находяща се в  Република България, гр. София, район Овча купел, кв. Суходол, поземлен имот 68134.3993.297. Движимото имущество е подробно описано по вид и количество в Опис на имуществото – част от конкурсната документация. 

2. Обща застрахователна сума на имуществото на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД – обект на конкурса: 11 517 043,95 лева.

3. Начална цена: Цената за застраховането на имущество на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД следва да бъде предложена от застрахователите – участници в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на застраховката на имущество и със застрахователната сума, както и спецификите на подлежащите на застраховане обекти, описани в т. 1 и в Опис на имуществото – част от конкурсната документация.

4. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците: 

4.1 Застраховката трябва да покрива рисковете: пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях, буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия, измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации, умишлен палеж, вандализъм, щети на застрахованото имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или на лице на служба при него, земетресение, свличане и срутване на земни пластове. Застрахователното покритие трябва да включва частична или тотална щета на застрахованото имущество, настъпила вследствие на реализиране на един или повече от изброените рискове.

4.2 Застраховката трябва да предоставя застрахователно покритие за период от дванадесет месеца, считано от датата на изтичане на предходния застрахователен период за застрахованото имущество, посочено в т. 1 и в Опис на имуществото – част от конкурсната документация, а именно считано от 16.06.2023 г.

4.3 В конкурса могат да участват всички застрахователни дружества, които не са в производство по ликвидация или несъстоятелност, притежаващи лиценз за извършване на имуществено застраховане, издаден от Комисията за финансов надзор (за участници, регистрирани като застрахователни дружества), или такива, които са нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключват имуществени застраховки на територията на Република България (за участници, регистрирани като застрахователни дружества в държава членка). 

5. Място и срок за получаване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, ет. 2, Секретар на управителя на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, от 09:00 ч. на 18.05.2023 г. до 16:00 ч. на 07.06.2023 г. 

6. Място и срок за подаване на предложенията на участниците в конкурса: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, ет. 2, секретар на управителя на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, от 09:00 ч. на 18.05.2023.г. до 16:00 ч. на 07.06.2023 г.

7. Време и начин за оглед на обекта: от 9:00 ч. до 16:00 ч. на всеки работен ден от 18.05.2023 г. до 07.06.2023 г., след предварителна заявка на тел. 02 9446191 – секретар на управителя на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД. 

8. Списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците:

• Заявление за участие в конкурса по образец, съдържащо представяне на участника и конкретни предложения по условията на конкурса;

• Заверено от участника копие на валиден Лиценз за извършване на застрахователна дейност;

• Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС по образец;

• Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП по образец;

• Декларация за приемане на клаузите на проекта на Договор (част от конкурсната документация) по образец;

• Заверено от участника копие на Общите му условия, приложими за застрахованото имущество;

• Ценово предложение по образец, съдържащо цена, начин и условия на плащане.

• Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса (ако участникът се представлява от лице извън кръга на законните му представители).

9. Други условия в съответствие с целите на конкурса:

• Участниците в конкурса представят предложенията/ офертите си в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост. В плика се окомплектоват всички документи, посочени в т. 8.  Върху плика с офертата се изписва следната информация: (1) Оферта за участие в конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД; (2) наименование (фирма) на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;

• Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Документите, представени във вид на копия следва да бъдат заверени, чрез поставяне на гриф „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето, представляващо участника. Приложените документи могат да бъдат на език, различен от български, но в този случай трябва да са придружени с точен превод на български език. При проверка на съдържанието на тези документи версията им, преведена на български език, ще е с предимство. Документът в превод на български език се заверява от представляващото участника лице чрез поставяне на гриф „Вярно с оригинала“ и полагане на подпис.

• Оценката и класирането на офертите ща бъдат извършени в съответствие с Методиката за определяне на комплексна оценка на оферта – част от конкурсната документация.

• Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не съдържат документите, посочени в точка 8, и/или не са представени съгласно изискванията на точка 9, както и оферти, които са подадени след изтичането на срока по точка 6.

• По собствена преценка „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Оценката и класирането в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

• Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса. 

10. Състав на конкурсната комисия:

Председател: Ирена Новакова – юрисконсулт

Членове:       1. Ирена Ангелова  – главен счетоводител 

                       2. Благовеста Тричкова – ръководител отдел „Търговски“

Резервни:      1. Катрин Алексиева

                       2. Илиян Ивановски

 

Утвърждавам конкурсната документация, която включва следните документи, които можете да изтеглите от тук:

1. Опис на имуществото на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“;

2. Заявление за участие в конкурса – Образец № 1; 

3. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС  - Образец № 2;

4. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП – Образец № 3;

5. Декларация по образец за приемане на клаузите на проекта на Договор – Образец № 4;

6. Ценово предложение – Образец № 5; 

7. Проект на Договор за застраховане на имущество на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“;

8. Методика за определяне на комплексната оценка на оферта. 

 

За „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД:

(д-р Румен Кофинов – управител)

Всички права запазени. © 2003-2023 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД