Профил на купувача / Събиране на оферти с обява

Протокол от избор на финансова институция

БУЛ БИО–НЦЗПБ ЕООД  


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 

за разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура с предмет „Осигуряване на банково обслужване за финансови услуги, в това число за откриване и поддържане на банкови и депозитни сметки и свързаните с тях услуги“, обявена със Заповед № РД-01-31/24.06.2022 г. на управителя на „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД

Днес, 15.07.2022г., назначената със Заповед №  РД- 08-24/11.07.2022 на д-р Румен Кофинов – управител на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, Комисия в състав:
Председател: И.А - главен счетоводител
Членове: 
1/С.А.–  финансов контрольор 
2/Л.Г.– лице, с юридическо образование
се събра в 10.00 часа със задача да отвори, разгледа и оцени подаденитев деловодството на дружеството, до определения краен срок – 08.07.2022г., 15.30 часа, ценови предложения за участие в процедура с предмет „Осигуряване на банково обслужване за финансови услуги, в това число за откриване и поддържане на банкови и депозитни сметки и свързаните с тях услуги“, при определения критерий за оценка на предложенията, съгласно предварителното обявление - „икономически най-изгодната оферта“, съгласно Заповед № 01-31/24.06.2022г. на управителя на „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД.


С оглед направените констатации, комисията премина към класиране на участниците, съгласно избрания от Възложителя критерий „икономически най-изгодна оферта“ в съответствие с приложена методика за оценка на офертите към документацията:

1/ На първо място, комисията класира участника Кей Би Си Банк България ЕАД / Райфайзенбанк България ЕАД/, получила 79 точки;

2/ На второ място комисията класира участника ЦКБ ЕАД, получил 54 точки;

3/ На трето място комисията класира участника Уникредит Булбанк АД, получил 48т.

4/ На четвърто място комисията класира участника ОББ АД, получил 45т.

5/ На пето място комисията класира участника ПИБ АД, получил 42т.

6/ На шесто място комисията класира участника Инвестбанк ЕАД, получил 25т. 


Председател:
 И.А – подпис

Членове: 
1/С.А.–  подпис

2/ Л.Г - подпис

 

Всички права запазени. © 2003-2022 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД