Профил на купувача / Събиране на оферти с обява

ОФЕРТА

Образец на оферта - Приложение 2

 

                                                                         /наименование на банката/

 

ДО

“БУЛ БИО - НЦЗПБ” ЕООД                                                                                                               

 

 

ОФЕРТА

 

за участие в процедура за избор на банки, които да извършват финансовите услуги, описани в публичната покана на “БУЛ БИО - НЦЗПБ”  ЕООД и Заповед № РД-01-23/14.04.2021 г.

 

 

 

            В качеството ми на ........................................................................... /законен представител, пълномощник/ на .................................................................................................................................. заявявам, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за избор на банки, които да извършват финансовите услуги, описани в публичната покана на “БУЛ БИО - НЦЗПБ”  ЕООД и Заповед №……………………….

 

Предлагаме следните условия за изпълнение на договора:

 

 

По отношение на неколичествените критерии:

 

1.         Надеждност на платформа за интернет банкиране.

Да                                                                  Не

 

2.    Развитие на клонова мрежа в страната

Да                                                                  Не

 

3.     Възможност за издаване на дебитни карти с чип-технология

 

Да                                                                  Не

 

4.    Възможност за овърдрафт по дебитна карта в размер до пет нетни работни заплати

 

Да                                                                  Не

5. Наличие на собствени банкомати – мрежа от над 500 банкомата в основните населени места.

 

Да                                                                  Не

 

6.  Срок за обслужване на плащанията  -  обслужване на плащанията в срок до един работен ден

 

Да                                                                  Не

 

По отношение на количествените критерии:

1/ Годишни лихвени проценти по депозитни и разплащателни сметки както и за депозирани суми над 150 000 лева за период до 6 месеца – …………..%

2/ Такси и комисионни  при осъществяването на различните разплащания /местни и международни/ и покупка и/или продажба на валута -………..лв

3/ Такси за съхранение на парични средства- …………лв

4/ Покупка и продажба на чуждестранна валута, такси и комисионни за касови операции -…………..лв                        

 

 

Ангажирани сме в случай, че бъдем  избрани за Изпълнител по настоящата процедура, предложените такси и лихвени проценти да останат непроменени до изтичане срока на договора, който ще сключим с  БУЛ БИО - НЦЗПБ”  ЕООД.

 

 

Предлагаме следните стойности на финансови услуги, за нуждите на Клиента, включени в количествените показатели за оценка:

  1. Лихвени проценти

а/ по разплащателни сметки (BGN, EUR, USD):

Годишен лихвен процент по разплащателни сметки

BGN   EUR    USD

Разплащателни сметки                               

б/ по депозитни сметки (BGN, EUR, USD):

Годишен лихвен процент по срочни депозити

BGN   EUR    USD

1 месец                                 

3 месеца                                

6 месеца                                

12 месеца                              

 Годишен лихвен процент при нарушаване на депозит в:

 BGN –  %; EUR –  %; USD --%

 

 

2. Такса за съхранение на парични средства (разплащателни, депозитни, ликвидационни, особени сметки и др /

1.Откриване на банкова сметка.

2.Водене на банкова сметка.

3.Закриване на банкова сметка.

 

3. Такси и комисиони за касови операции:

 BGN  EUR

1.Внасяне в брой

2.Теглене в брой      

3.Други касови операции.

 

4. Покупка и продажба на чуждестранна валута, такси и комисионни за преводи:

4.1. Покупка и продажба на чуждестранна валута:

1. По банкови сметки.

2. На каса.

3. Обмяна на един вид чуждестранна валута с друг.      

 

4.2 Такси и комисиони за преводи.

а/ вътрешнобанкови преводи:

1. Входящ превод в BGN    без комисиона         

2. Изходящ превод в BGN            

2.1. в мрежата на Банката              

2.1.1. безкасов превод                    

2.1.1.a) на хартиен носител            

2.1.1.b) по електронен канал                     

2.1.1.c) между сметки на един и същ титуляр                                        

3. Преводи в мрежата на Банката в чуждестранна валута - с вальор същия работен ден     

3.1. Вътрешнобанков безкасов превод във валута EUR            

3.1.1. на хартиен носител               

3.1.2. по електронен канал             

3.1.3. между сметки на един и същ титуляр                    

3.2. Вътрешнобанков безкасов превод във валута различна от EUR               

3.2.1. на хартиен носител               

3.2.2. по електронен канал             

3.2.3. между сметки на един и същ титуляр                    

Комисионите и таксите, посочени в EUR, се преизчисляват и в други основни валути,

в това число и в лева, по обявения от БНБ курс на чуждестранните валути към лева

в деня на извършване на операцията                   

б/ междубанкови преводи:

4. Входящ превод в BGN    без комисиона

5. Изходящ превод в BGN 

5.2. през БИСЕРА   

5.2.1. безкасов превод         

5.2.1.a) на хартиен носител

5.2.1.b) по електронен канал          

5.3. през РИНГС      

5.3.1. безкасов превод         

5.3.1.a) на хартиен носител

5.3.1.b) по електронен канал

в/масови преводи:

6.1 Вътрешнобанкови

6.2 Междубанкови

6.2.1 чрез RINGS

г/ международни разплащания  (EUR, USD):

7. Изходящ презграничен превод и превод в чуждестранна валута     

7.1. с TOM вальор (следващия работен ден)       

7.1.1. на хартиен носител   

7.1.1.1. Кредитен превод в EUR в ЕИП   

7.1.1.1.1. До равностойността на сумата от BGN 100 000         

7.1.1.1.2. Над равностойността на сумата от BGN 100 000       

7.1.1.2. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от ЕUR в ЕИП

7.1.2. По електронен канал

7.1.2.1. Кредитен превод в EUR в ЕИП   

7.1.2.1.1. До равностойността на сумата от BGN 100 000         

7.1.2.1.2. Над равностойността на сумата от BGN 100 000       

7.1.2.2. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от ЕUR в ЕИП

7.2. с вальор същия работен ден   

7.2.1. на хартиен носител   

7.2.1.1. Кредитен превод в EUR в ЕИП   

7.2.1.2. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от ЕUR в ЕИП

7.2.2. По електронен канал

7.2.2.1. Кредитен превод в EUR в ЕИП   

7.2.2.2. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от ЕUR в ЕИП

8. Входящ презграничен превод и превод в чуждестранна валута      

8.1 с вальор SAME DAY (същия работен ден)    

8.1.1. Кредитен превод в EUR в ЕИП      

8.1.1. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП до EUR 50 000, включително    

8.1.2. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП над EUR 50 000     

Комисионите и таксите, посочени в EUR, се преизчисляват и в други

основни валути, в това число и в лева, по обявения от БНБ курс на

чуждестранните валути към лева в деня на извършване на операцията.

 

 

 

 

Дата: ......................                                                  Подпис:  ......................................

 

Всички права запазени. © 2003-2022 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД