Профил на купувача / Публични покани

Приложения за попълване относно продажба на коне

Приложение № 1 Образец  

 

                                    АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

за участие в процедура с предмет „Продажба на женски източнобългарски коне, собственост на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД“.

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от ……………………………………………/име/наименование на участник /

Адрес:  

ЕГН/ЕИК  

Офертата е подписана от:  ………………………..трите имена и ЕГН в качеството му на:  . ……………………………длъжност

 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

 

1. Адрес ………………………………………………………………………………….. /пощенски код, град, община, квартал, улица, бл., ап. /

2. Телефон  

3. Факс  

4. E-mail  

5. Интернет адрес  

6. Лице за контакт ………………………………/име и длъжност/ 

 

 

Дата .......................                                                                      Подпис и печат ........................

 

 

 

Приложение № 2 Образец 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

за участие в процедура с предмет: „Продажба на женски източнобългарски коне, собственост на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД“

 

............................................................................................................................................................. /изписва се името/наименованието на участника/ ............................................................................................................................................................. / ЕИК, БУЛСТАТ, ЕГН/ .............................................................................................................................................................

/адрес по регистрация/

……………………………………………………………………………………………………….

/адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес, факс/

 

 Предлагаме следните цени за закупуване:

1/ Източнобългарски кон, притежаващ собствено име:Лакота, паспорт № 100004000031391, издаден на 13.03.2014г. от Асоциация „Източнобългарски коне“, уникален доживотен номер  100 004 000031391, пол: женски, порода: източнобългарска, цвят: тъмно кестеняв, дата на раждане 25.07.2013г., връзка с родословна книга: 31391, алтернативен метод за маркиране: д4657, код на транспондера 10000000085914, регистрация БАБХ – ОДБХ-Шумен от 30.03.2015г., от официален ветеринарен лекар № 27016 – ………..лева.

 

2/ Източнобългарски кон, притежаващ собствено име: Лека, паспорт № 100004000032127, издаден на 12.12.2016г. от Асоциация „Източнобългарски коне“, уникален доживотен номер  100 004 000032127, пол: женски, порода: източнобългарска, цвят: кестеняв, дата на раждане 24.03.2016г., връзка с родословна книга: 32127, алтернативен метод за маркиране: 4868, код на транспондера 10000000097617, регистрация БАБХ – ОДБХ-Шумен от 13.12.2016г – ………… лева

 

3/ Източнобългарски кон, притежаващ собствено име: Талия, паспорт № 100004000032255, издаден на 10.08.2017г. от Асоциация „Източнобългарски коне“, уникален доживотен номер  100 004 000032255, пол: женски, порода: източнобългарска, цвят: светло кестеняв, дата на раждане 24.02.2017г., връзка с родословна книга: 32255, алтернативен метод за маркиране: 4921, код на транспондера 100134000013862, регистрация БАБХ – ОДБХ-Шумен № 27033 от 11.08.2017г – ……………. лева

 

*** Участникът огражда с кръг съответната позиция от 1 до 3 и посочава предлаганата от него цена.

 

2.  Настоящата оферта е валидна 30 (тридесет) дни от крайния срок на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас до сключването на договора.

 

 

 

 Дата ………………….. Подпис и печат ………………………

Всички права запазени. © 2003-2022 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД