Профил на купувача / Публични покани

Покана за представяне на оферта за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ПОКАНА

 

за представяне на оферта за  извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

„Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД Ви кани да представите ценова оферта за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и за изготвяне на одиторски доклад.

Одитът следва да бъде проведен в съответствие с изискванията на приложимите одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и т.н.

1. Наименование, адрес и телефон за връзка на Възложителя: 

„Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, бул.“Янко Сакъзов“ № 26. 

Лице за контакт: Ирена Ангелова –главен счетоводител, тел.: 029446999/ вътр.334

 2. Предмет на поръчката:

Целта на поръчка е да бъде избран независим регистриран одитор за извършване на независим финансов одит по приложимите одиторски стандарти за финансово отчитане и в съответствие на Закона за независимия финансов одит на финансовия отчет на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД, за периода 01.01.2023  до 31.12.2023 г., в съответствие с действащото счетоводно законодателство.

Предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД за периода 01.01.2023г. до 31.12.2023г. и изготвяне на одиторски доклад, в съответствие с приложимите одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и всички останали правила, относими към възложената дейност“.

3.Изисквания към изпълнителя на поръчката. Документи:

Всеки участник трябва да притежава исканата квалификация и опит, които да може да докаже посредством представяне на документите, изброени в настоящата процедура. 

До участие в процедурата ще бъдат допуснати участници, които отговарят на следните изисквания, а именно

      3.1.Участниците трябва да са със статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т.36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, вписан в регистъра на регистрираните одитори по чл.20 на Закона за независимия финансов одит - физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети.

3.2.Участниците трябва да бъдат правоспособни дипломирани експерт-счетоводители или специализирано одиторско предприятие, вписано в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България; 

3.3 Участниците трябва да имат опит при изпълнението на подобни с предмета на настоящата обществена поръчка услуги - минимум 3 години опит в одитни услуги, считано от датата на подаване на офертата. Опитът се доказва с изготвен от участника списък на извършените, че опитът е най-малко 3 години.

3.4 Участниците следва да представят заверено копие на доклад от последната проверка за контрол и качество на одиторските услуги, извършена от Комисията на публичния надзор над регистрираните одитори или от Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги към ИДЕС.

Изискуеми документи:

1/ Заверено копие на доклад от последната проверка за контрол и качество на одиторските услуги, извършена от Комисията на публичния надзор над регистрираните одитори или от Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги към ИДЕС.

2/ Заверено копие на документ за данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС;

3/ Кратка биографична справка.

4/ Подробно разписано предложение за изпълнение на поръчката – работна програма, срокове, ред и начин на изпълнение и  т.н. 

5/ Списък на извършените услуги, от който да е видно, че опитът в одитните услуги е най - малко 3 години, преди датата на подаване на ценовото предложение. 

6/ Ценово предложение, поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик – Приложение № 2 – образец. 

7/ Писмо за поемане на одиторски ангажимент за одит на ГФО за 2023г.

8/ Декларация, че е регистриран одитор, вписан в публичния регистър на регистрираните одитори за 2023 г. под №……….(посочва се номерът, под който одиторът е вписан) както и че е член на Института на регистрираните експерт-счетоводители – свободен текст.

9/ Административни сведения, попълнени от участника – Приложение № 1 – образец. 

Всички документи следва да бъдат заверени от представляващия участника с подпис и печат, а копия на документи - с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

4.Изисквания към офертите:

Всеки участник има право да представи само една оферта в запечатан и непрозрачен плик с наименование: Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. и изготвяне на одиторски доклад, в съответствие с приложимите одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и всички останали правила, относими към възложената дейност“.

Офертата се предоставя срещу получаване на входящ деловоден номер. Офертата се представя с подпис (и печат) на участника. Офертата трябва да съдържа всички изискуеми документи и ценово предложение, поставено в отделен запечатан плик, със срок на валидност 30 календарни дни, считано от датата на предоставяне. 

Ценовото предложение трябва да бъде за комплексно изпълнение на поръчката, като цената трябва да бъде посочена в лева, без ДДС и с включено ДДС.

         Офертата се представя в сградата на Възложителя, с административен адрес: гр. София, бул.“Янко Сакъзов“ № 26, деловодство, ет.1, стая 106, всеки работен ден от 8.00  до 14.30 часа на 20.10.2023 г.

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:

- е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;

- е постъпила с нарушена цялост;

- е постъпила след изтичане на крайния срок.

5. Срок и място на изпълнение на поръчката:

5.1 Мястото на изпълнение на поръчката съвпада със седалището и адреса на управление на Възложителя -  град София, бул.“Янко Сакъзов“ № 26. 

5.2 Крайният срок за изпълнение на поръчката е 30.04.2024 г.

6.Критерий за възлагане и оценка на офертите:

      Критерият за възлагане и оценка на офертите ще бъде „най - ниска предложена цена“.

7. Оценяване на офертите:

        До оценка се допускат само участниците, чиито оферти съответстват на изискванията на документацията за участие в процедурата. Оферти, които не отговарят на изискванията и документацията за участие в процедурата не се оценяват. Отваряне, разглеждане и класиране на офертите ще се извърши от специално назначена със Заповед на управителя на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД комисия. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“ след като са изпълнени минималните изисквания посочени в настоящата процедура.

8. Сключване на договор:

      С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен писмен договор., след получаване на протокол на Министерство на здравеопазването, на основание чл.8 и чл.9 от  Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, като в договорът задължително се посочва номерът на протокола за избор на одитор.

В случай, че определения изпълнител откаже да сключи договор, възложителят може да сключи договор с класирания на второ място участник.

В десет дневен срок от сключване на договора с избрания одитор, копие на сключения договор се представя на Принципала. 

9. Изисквания към изпълнението на поръчката:

Изпълнителят трябва да изпълни поръчката в срока, определен в настоящата покана и да гарантира безупречно качество на услугата.

 

Приложенията можете изтеглите от тук: 

Приложение № 1 Образец на Административни сведения за участника

Приложение № 2 Образец на Ценово предложение 

Приложение № 3 Образец на Проект на договор 

 

 

Д-р Румен Кофинов

Управител на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД

 

 

Всички права запазени. © 2003-2023 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД