Профил на купувача / Публични покани

ПОКАНА

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ПОКАНА

 

за представяне на оферта за  извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

„Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД Ви кани да представите ценова оферта за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и за изготвяне на одиторски доклад.

Одитът следва да бъде проведен в съответствие с изискванията на приложимите одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и т.н.

 

1. Наименование, адрес и телефон за връзка на Възложителя: 

„Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, бул.“Янко Сакъзов“ № 26. 

Лице за контакт: Ирена Ангелова – Главен счетоводител, тел.: 0895 538 169

 

 2. Предмет на поръчката:

Целта на поръчка е да бъде избран независим регистиран одитор за извършване на независим финансов одит по международните стандарти за финансово отчитане и в съответствие на Закона за независимия финансов одит на финансовия отчет на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД, за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., в съответствие с действащото счетоводно законодателство.

Предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. и изготвяне на одиторски доклад, в съотвествие с приложимите одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и всички останали правила, относими към възложената дейност“.

 

3.Изисквания към изпълнителя на поръчката. Документи:

Всеки участник трябва да притежава исканата квалификация и опит, които да може да докаже посредством представяне на документите, изброени в настоящата процедура. 

До участие в процедурата ще бъдат допуснати участници, които отговарят на следните изисквания, а именно

3.1.Участниците трябва да са със статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т.36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, вписан в регистъра по чл.20 на Закона за независимия финансов одит - физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети.

 

3.2.Участниците трябва да бъдат правоспособни дипломирани експерт-счетоводители или специализирано одиторско предприятие, вписано в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България; 

3.3 Участниците трябва да имат опит при изпълнението на подобни с предмета на настоящата обществена поръчка услуги - минимум 3 години опит в одитни услуги, считано от датата на подаване на офертата. Опитът се доказва с изготвен от участника списък на извършените, че опитът е най-малко 3 години.

3.4 Участниците следва да представят заверено копие на доклад от последната проверка за контрол и качество на одиторските услуги, извършена от Комисията на публичния надзор над регистрираните одитори или от Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги към ИДЕС.

 

Изискуеми документи:

 

1/ Заверено копие на доклад от последната проверка за контрол и качество на одиторските услуги, извършена от Комисията на публичния надзор над регистрираните одитори или от Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги към ИДЕС.

2/ Заверено копие на документ за данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС;

3/ Кратка биографична справка.

4/ Предложение за изпълнение на поръчката – работна програма, срокове и  т.н. 

5/ Списък на извършените услуги, от който да е видно, че опитът в одитните услуги е най-малко 3 години.

6/ Ценово предложение, поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик – Приложение № 2 – образец. 

7/Декларация, че не е извършвал задължителен финансов одит на финансовия отчет на за предходните 4 поредни години, в свободен текст. 

8/ Административни сведения, попълнени от участника – Приложение № 1 – образец. 

 

Всички документи следва да бъдат заверени от представляващия участника с подпис и печат, а копия на документи - с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

 

 

4.Изисквания към офертите:

Всеки участник има право да представи само една оферта в запечатан и непрозрачен плик с наименование: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД за периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г. и изготвяне на одиторски доклад, в съотвествие с приложимите одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и всички останали правила, относими към възложената дейност“.

Офертата се предоставя срещу получаване на входящ деловоден номер. Офертата се представя с подпис (и печат) на участника. Офертата трябва да съдържа всички изискуеми документи и ценово предложение, поставено в отделен запечатан плик, със срок на валидност 30 календарни дни, считано от датата на предоставяне. Ценовото предложение трябва да бъде за комплексно изпълнение на поръчката, като цената трябва да бъде посочена в лева, без ДДС и с включено ДДС.

Офертата се представя в сградата на Възложителя, с административен адрес: гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ № 26, деловодство, ет.1, стая 106, всеки работен ден от 8.00, до 14.30 часа на 15.10.2021 г.

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

 

Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:

- е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;

- е постъпила с нарушена цялост;

- е постъпила след изтичане на крайния срок.

 

5. Срок и място на изпълнение на поръчката:

5.1 Мястото на изпълнение на поръчката съвпада със седалището и адреса на управление на Възложителя -  град София, бул.“Янко Сакъзов“ № 26. 

5.2 Крайният срок за изпълнение на поръчката е 30.04.2022 г.

 

6.Критерий за възлагане и оценка на офертите:

      Критерият за възлагане и оценка на офертите ще бъде „най - ниска предложена цена“.

 

7. Оценяване на офертите:

        До оценка се допускат само участниците, чиито оферти съответстват на изискванията на документацията за участие в процедурата. Оферти, които не отговарят на изискванията и документацията за участие в процедурата не се оценяват. Отваряне, разглеждане и класиране на офертите ще се извърши от специално назначена със Заповед на управителя на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД комисия. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“ след като са изпълнени минималните изисквания посочени в настоящата процедура.

 

Не се допуска до участие в процедурата регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на финансовия отчет  за предходните 4 поредни години, на основание чл.62,ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл.5 от Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, утвърдени с Протокол № РД-16-256/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

      8. Сключване на договор:

      С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен писмен договор., след полувачане на протокол на Министерство на здарвеопазването, на основание чл.8 и чл.9 от  Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД.

В случай, че определеният изпълнител откаже да сключи договор, възложителят може да сключи договор с класирания на второ място участник.

 

         9. Изисквания към изпълнението на поръчката:

Изпълнителят трябва да изпълни поръчката в срок и да гарантира безупречно качество. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 Образец на Административни сведения за участника

Приложение №  2 Образец на Ценово предложение 

Приложение № 3 Образец на Проект на договор 

.

 

Д-р Румен Кофинов

Управител на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Приложение № 1 Образец  

 

                                    АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

за участие в процедура с предмет „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. и изготвяне на одиторски доклад, в съотвествие с приложимите одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и всички останали правила, относими към възложената дейност“.

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от ……………………………………………/наименование на участник /

Адрес на управление:  

ЕИК  

Ид No по ДДС  

Банкова сметка /IBAN/

Банков код и обслужваща банка  

Офертата е подписана от:  ………………………..трите имена и ЕГН в качеството му на:  . ……………………………длъжност

 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

 

1. Адрес ………………………………………………………………………………….. /пощенски код, град, община, квартал, улица, бл., ап. /

2. Телефон  

3. Факс  

4. E-mail  

5. Интернет адрес  

6. Лице за контакт ………………………………/име и длъжност/ 

 

 

Дата .......................                                                                      Подпис и печат ........................

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 Образец 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

за участие в поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Възложителя към 31.12.2020 г. и изготвяне на одиторски доклад, в съотвествие с Международните одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и всички останали правила, относими към възложената дейност“.

 

............................................................................................................................................................. /изписва се името на участника/ ............................................................................................................................................................. /номер по Търговския регистър, ЕИК, БУЛСТАТ/ .............................................................................................................................................................

/адрес по регистрация/

……………………………………………………………………………………………………….

/адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес, факс/

 

 Предлагаме да изпълним предмета на процедурата съгласно документацията за участие при следните ЦЕНОВИ условия: 

 

1. Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при обща цена ..................................................................................., без вкл. ДДС и обща цена ………………., с вкл. ДДС

 

2. Декларираме, че предложената цена в настоящата ценова оферта е обвързваща за срока на пълно изпълнение на всички дейности по предмета на процедурата и включва всички разходи във връзка с нейното изпълнение.

 

3. Настоящата оферта е валидна 30 (тридесет) дни от крайния срок на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас до сключването на договора.

 

4. Предложената цена не подлежи на промяна за срока на договора.

 

 

 

 

 Дата ………………….. Подпис и печат ………………………

 

 

 

 

 

Приложение № 3 Образец

 

ДОГОВОР ЗА ПОЕМАНЕ НА ОДИТЕН АНГАЖИМЕНТ

 

Днес, ………….2021 ., в град София, между:

 

1. „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, с ЕИК 130428132, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26, тел. 02/9446191, факс: 02/9433455, представлявано от д-р Румен Кофинов – управител, наричано по-нататък в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

 

и

„……………………………………“ , ЕИК/Булстат……………………….,седалище и адрес на управление: гр. ..……, р-н, ………….….. ул. „………………………..“ № ………, представлявано от ……………………,наричано по-долу за краткост „Одитор”, от друга страна

 

на основание проведена процедура на основание чл.37 от Закона за счетоводството, чл.7 от Закона за независимия финансов одит, чл.62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, утвърдени с Протокол № РД-16-256/21.10.2020г. на министъра на здравеопазването и и Протокол №……………………………..……2020г. на министъра на здравеопазването, издаден на основание чл.8 и чл.9 от увтърдените Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие и представена от Изпълнителя и приета от Възложителя Ценова оферта с Вх. № ……………………… 

 

 се сключи настоящият договор, с който страните с еспоразумяват за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД възлага, а Одиторът приема да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД за периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г. и изготвяне на одиторски доклад, в съотвествие с приложимите одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и всички останали правила, относими към възложената дейност.

 (2) Отговорен за извършване на одита е д.е.с. – регистриран одитор:………………….. -№ ……………., наричан за краткост „одотор“.

(3) Одиторът следва да удостовери извършения независим финансов одит с подпис и печат върху годишния финансов отчет на Възложителя към 31.12.2021г. или да представи доклади с мнение, резерви или отказ от издаване на мнение в резултат на извършена проверка на годишния финансов отчет към 31.12.2020 г.

(4) Одиторът оказва методическа помощ при счетоводното приключване на сметки, изготвянето на предварителен финансов отчет и попълване на годишната данъчна декларация до окончателното счетоводно приключване на финансовата година и да предлага мерки за подобряване дейността  на Възложителя. 

(5) Отговорността за изготвяне на пълния ГФО, оповестяванията към него и годишния доклад за дейността, в съотвествие с чл.39 от ЗСч, е на Възложителя.

(6) С подписване на договора, Одиторът потвърждава, че притежава необходимата квалификация за извършване на услугата, като декларира, че е регистриран одитор, вписан в публичния регистър на регистрираните одитори за 2021г. под № ………….., както и че е член на Института на регистрираните експерт-счетоводители.

(7) Адресат на одиторския доклад са Възложителят и Министърът на здравеопазването – едноличен собственик на капитала на Възложителя. 

(8) Независимият одиторски доклад по чл.1,ал.1 е сосбственост на Възложителя.

 

II. ДЕЙСТВИЕ, СРОКОВЕ, ПРОМЯНА НА ДОГОВОРА

Чл.2  (1) Договор влиза в сила и поражда правно действие от датата на подписването му и е със срок на изпълнение до 30.04.2021г.

(2) Предаването на окончателния и приет вариант на ГФО за 2020г., доклада за дейността и всякаква друга относима информация към предмета на поръчката, се удостоверява чрез подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол между страните.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОДИТОРА

Чл.3. Одиторът е длъжен при предоставянето на Услугите и изпълнението на задълженията по този договор да действа с грижата на добрия Одитор и с необходимата прецизност, ефикасност и икономичност в съответствие с приложимите одиторски указания, издадени от Международната федерация на Счетоводителите. По всички въпроси, свързани с Договора или с Услугите, предоставяни по силата му, Одиторът е длъжен да действа като 

професионален консултант, при спазване изискванията за независимост на одиторите.

Чл.4 Одиторът и неговият персонал се ангажират за времето на действие на този договор и след прекратяването му за срок до 3 (три) години, да не разкриват информация, отнасяща се до предоставяните услуги или свързана с дейността на дружеството, без предварителното писмено съгласиена Управителя , освен в предвидените от закона случаи, като за това следва да уведоми незабавно Възложителя, и да представи основанията, които налагат предоставянето на информацията.

Чл.5 Одиторът отговаря за изпълнението на Услугите в съответствие с уговореното в този договор, както и за всички вреди, претърпени от Възложителя, в резултат на неизпълнение от страна на Одитора на задълженията му по този договор, в съответствие със законовите

ограничения на отговорността и изключенията от тях по чл. 32 от ЗНФО.

Чл.6 Одторът е длъжен:

1.Да извърши независим финансов одит на ГФО за 2021г. на Възложителя в съотвествие с изисканията на приложимите одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.

2. Да не разгласява по какъвто и да е начин на трети лица, информация, станала му известна при и по повод на изпълнение на договора, освен в предвидените по закон случаи.

3. Да контролира работата на определениет от него специалисти /одит екип/ за извършване на проверката по чл.1.

4.Да изформира Възложителя за всички обстоятелства, от значение за изпълнение на възложената дейност;

5. Да спазва действащото законодателство и професионални стандартни при извършване на одиторската проверка.

6.Да предостави на Възложителя писмо след приключване на одита, в което да посо1и установените съществено пропуски, ако такива са налице, в системата за вътрешния контрол и системата за счетоводно отчитане.

7.Да предостави на Възложителя одиторски доклад, съгласно приложимите международни одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит, с изразено независимо одиторско мнение върхи ГФО на Възложителя.

Чл.6 Одиторът има право да:

1.Получи уговореното възнагрждение;

2. Да извърши необходимите по неговова преценка проверки и процедури по събиране на доказателства, подкрепящи извършеното в ГФО оповестяване.

3.Да посика промяна на срока за изпълнение на предмета на договора, в случай че одитният процес налага това.

4.Да ползва необходимата информация и да изисква в определен срок изготвянето на такава в хода на одит процеса.

 

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7 Възложителят е длъжен да:

1.Предостави на Изпълнителя изготвения ГФО, ведно с приложенията, изготвен в съотвествие с националните счетоводни стандарти и годишния доклад за дейността, съгласно ЗСч.

2.Да осигури условия за извършване на одитния ангажимент и работа на Изпълнителя по него.

3.Да осигури достъп до всички данни и документи, необходими за извършване на одитния ангажимент, както и информация за отговорностите на Изпълнителя по ЗМИП.

4.Да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение.

5. Възложителят носи отговрност за коректността на информацията в ГФО и за верността на счетоводните и други документи и информация, предосатвени на Одитора.

Чл.8 Възложителят има право да:

1.Бъде текущо информиран за хода на проверката 

2.Получи одиторски доклад с изразено одиторско мнение.

3.Получи отделно писмо касателно слабостите на системата за вътрешен контрол, счетоводната система, текущото счетоводно отчитане и съставянето на ГФО, ако такива са станали известни на одитора.

Чл.9 Изпълнителят носи отговрност за законосъобразността на своите действия, съгласно действащите нормативни актове.

Чл.10 Ако възникнат забавания при предосатвянето на информация от страна на Възложителя или други въпроси, изискващи допълнителна работа от Изпълнителя или въсникнат забавания по други причини, извън контрола на последния, той ще ги обсъди с Възложителя и има право да отложи приключване на одита до разрешаването им. 

 

 

V.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ

Чл.11 (1) За дейността си по този договор Изпълнителят ще получи от Възложителя възнаграждение в размер на ……………………..лева без ДДС или ……………………с ДДС.

(2) Сумата по ал.1 е платима по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, в 10 дневен срок, считано от датата на заверка на ГФО, при представяне на фактура и приемателно предавателен протокол.

(3) Цената по договора е окончателна и не подлежи на промяна.

(4) Предаването на проектите и на окончателния одиторски доклад се извършва чрез подписване на двустранен приемателно предавателен протокол.

 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.12 (1) При пълно, частично, забавено изпълнение на задълженията на Изпълнителя, произтичащи от настоящия договор, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 3% върху стойността на договора, освен в хипотезата на чл.10.

(2) При неизпълнение на някое от задълженията на Възложителя произтичащи от настоящия договор, същият дължи на Изпълнителя, неустойка в размер на 3% върху стойността на договора, освен в хипотезата на чл.10.

Чл.13  Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока;

2.по взаимно съгласие между страните; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на работата; 

4. С отправяне на 30 дневно предизвестие.

 

VII. ОТЧЕТНОСТ.

Чл.14 Одиторът е длъжен да предостави докладите за одита в четири оригинални и заверени екземпляра на български език, в съответствие с приложимите одиторски стандарти и в предвидения за това в договора срок. 

Чл.15 Одиторският доклад  ще бъде изключителна собственост на Възложителя.

 

 

VІІI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.16 Изпълнителят се съгласява да предприеме всички необходими действия за предотвратяване разкриването на каквато и да е информация или ноу-хау по отношение на цялата процедура. Изпълнителят няма право, без предварителното писмено съгласие на Възложителя, да дава достъп до такава информация на свои служители или свързани дружества, освен при необходимост във връзка с изпълнението на настоящия договор.

Чл.17 Правилата за конфиденциалност остават в сила и след прекратяването на настоящия договор, съгласно условията по договора. 

Чл. 18 Възложителят от своя страна също се съгласява да предприеме всички необходими действия и да спазва идентични ограничения  по отношение на конфиденциалната информация, получена от Изпълнителя.

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.19 Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, което става неделима част от договора. 

Чл. 20. Страните решават възникналите между тях спорове по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно - по съдебен ред. 

Чл.21 За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България. 

Чл.22 Одиторът декларира, че доброволно е предоставил своите лични данни и лични данни на своите представляващи и се съгласява същите да бъдат обработвани за целите на

Одита, при условията, посочени в настоящия договор и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и ЗЗЛД.

Чл.23 С подписването на договора, Изпълнителят декларира, че не попада в ограниченията по смисъла на чл.54 от Закона за независимия финансов одит.

Чл.24 Приемането  на  ангажимента  за  извършване  на  независим  финансов  одит  на годишните финансови отчети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за финансовата 2021 г. от страна на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се документира с Писмо за поемане на одиторски ангажимент, което 

представлява неразделна част от настоящия Договор.

Настоящият Договор и приложението към него се съставиха и подписаха в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и един за министъра на здарвеопазването, в качеството му на принципал и едноличен собственик на капитала на публичното предприятие, съгласно чл.10 от Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, утвърдени с Протокол № РД-16-256/21.10.2020г. на министъра на здравеопазването.

          Приложение:

1.Ценова оферта на Изпълнителя.

2. Писмо за поемане на одиторски ангажимент за одит на ГФО за 2021г.

3/ Протокол № …………………на едоличния собственик на капитала.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Д-р Румен КОФИНОВ                                         

Управител на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД

 

Ирена Ангелова

Гл. счетоводител

 

Силвия Акова

Фин.контрольор

Всички права запазени. © 2003-2022 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД