Профил на купувача / Процедури по ЗОП

З А П О В Е Д № РД-01-23/14.04.2021г.

З А П О В Е Д № РД-01-23/14.04.2021г.

 

 

На основание чл.28, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85/30.04.2020г. и въведения ред за възлагане на дейността по предоставяне на финансови услуги въз основа на обявените условия на доставчиците на съответните видове услуги, при спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност

 

 

                                                              ОПРЕДЕЛЯМ

 

I. Да се проведе процедура за избор на финансови институции за нуждите на “БУЛ БИО - НЦЗПБ” ЕООД, с цел избор на Изпълнители на услуга с предмет „Осигуряване на банково обслужване за финансови услуги откриване и поддържане на банкови, и депозитни сметки и свързаните с тях услуги“, на основание чл. 28, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, включващо следните услуги:

1. Лихвени проценти

а/ по разплащателни сметки (BGN, EUR, USD):

Годишен лихвен процент по разплащателни сметки

BGN   EUR    USD

Разплащателни сметки                               

б/ по депозитни сметки (BGN, EUR, USD):

Годишен лихвен процент по срочни депозити

BGN   EUR    USD

1 месец                                 

3 месеца                                

6 месеца                                

12 месеца                              

 Годишен лихвен процент при нарушаване на депозит в:

 BGN –  %; EUR –  %; USD --%

2. Такса за съхранение на парични средства (разплащателни, депозитни, ликвидационни, особени сметки и др.)

1. Откриване на банкова сметка.

2. Водене на банкова сметка.

3. Закриване на банкова сметка.

3. Такси и комисиони за касови операции:

 BGN  EUR

1. Внасяне в брой

2. Теглене в брой     

3. Други касови операции.

4. Покупка и продажба на чуждестранна валута, такси и комисионни за преводи:

4.1. Покупка и продажба на чуждестранна валута:

1. По банкови сметки.

2. На каса.

3. Обмяна на един вид чуждестранна валута с друг.      

4.2. Такси и комисиони за преводи.

а/ вътрешнобанкови преводи:

1. Входящ превод в BGN    без комисиона         

2. Изходящ превод в BGN            

2.1. в мрежата на Банката              

2.1.1. безкасов превод                    

2.1.1.a) на хартиен носител            

2.1.1.b) по електронен канал                     

2.1.1.c) между сметки на един и същ титуляр                                        

3. Преводи в мрежата на Банката в чуждестранна валута - с вальор същия работен ден     

3.1. Вътрешнобанков безкасов превод във валута EUR            

3.1.1. на хартиен носител               

3.1.2. по електронен канал             

3.1.3. между сметки на един и същ титуляр                    

3.2. Вътрешнобанков безкасов превод във валута различна от EUR               

3.2.1. на хартиен носител               

3.2.2. по електронен канал             

3.2.3. между сметки на един и същ титуляр                    

Комисионите и таксите, посочени в EUR, се преизчисляват и в други основни валути,

в това число и в лева, по обявения от БНБ курс на чуждестранните валути към лева

в деня на извършване на операцията                   

б/ междубанкови преводи:

4. Входящ превод в BGN    без комисиона

5. Изходящ превод в BGN 

5.2. през БИСЕРА   

5.2.1. безкасов превод         

5.2.1.a) на хартиен носител

5.2.1.b) по електронен канал          

5.3. през РИНГС      

5.3.1. безкасов превод         

5.3.1.a) на хартиен носител

5.3.1.b) по електронен канал

в/масови преводи:

6.1 Вътрешнобанкови

6.2 Междубанкови

6.2.1 чрез RINGS

г/ международни разплащания  (EUR, USD):

7. Изходящ презграничен превод и превод в чуждестранна валута     

7.1. с TOM вальор (следващия работен ден)       

7.1.1. на хартиен носител   

7.1.1.1. Кредитен превод в EUR в ЕИП   

7.1.1.1.1. До равностойността на сумата от BGN 100 000         

7.1.1.1.2. Над равностойността на сумата от BGN 100 000       

7.1.1.2. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от ЕUR в ЕИП

7.1.2. По електронен канал

7.1.2.1. Кредитен превод в EUR в ЕИП   

7.1.2.1.1. До равностойността на сумата от BGN 100 000         

7.1.2.1.2. Над равностойността на сумата от BGN 100 000       

7.1.2.2. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от ЕUR в ЕИП

7.2. с вальор същия работен ден   

7.2.1. на хартиен носител   

7.2.1.1. Кредитен превод в EUR в ЕИП   

7.2.1.2. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от ЕUR в ЕИП

7.2.2. По електронен канал

7.2.2.1. Кредитен превод в EUR в ЕИП   

7.2.2.2. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от ЕUR в ЕИП

8. Входящ презграничен превод и превод в чуждестранна валута      

8.1 с вальор SAME DAY (същия работен ден)    

8.1.1. Кредитен превод в EUR в ЕИП      

8.1.1. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП до EUR 50 000, включително    

8.1.2. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП над EUR 50 000     

Комисионите и таксите, посочени в EUR, се преизчисляват и в други

основни валути, в това число и в лева, по обявения от БНБ курс на

чуждестранните валути към лева в деня на извършване на операцията.

II. Срок на възлагане: 12 месеца.

III. Методика за определяне на комплексна оценка: Критерии за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта“, при следните показатели:

1/Неколичествени показатели – с обща относителна тежест 40%, включващи:

I. Неколичествени критерии: Максимална оценка 40 точки и тежест при изчисляване на комплексната оценка 40 на сто.

1. Надеждност на платформа за интернет банкиране. При наличието на програми за защита на информацията при електронно банкиране ще се получава максимума, предвидени за този критерий точки - 5 т. При липса на програми за защита на информацията ще се получават 0 т.

2. Развитие на клонова мрежа - оценка 10 т., при липса - 0 т.

3. Възможност на кандидата да издава дебитни карти с чип-технология -оценка за кандидати, удовлетворяващи това изискване – 6 т. , за останалите участници –0 т.

4. Наличие на допълнителни услуги по дебитни карти. При възможност за предоставяне на овърдрафт по дебитна карта в размер до 5 нетни работни заплати – 5 т., за по-малък размер – 3 т.

5. Наличие на развита АТМ-мрежа/брой собствени банкомати. Кандидатите с изградена мрежа от над 500 банкомата в основни населени места, ще получат максимална оценка 4 т., за по-малък брой банкомати– 0 т.

6. Срок за обслужване на плащанията. При срок от един работен ден ще се получава максимален брой точки - 10 т., при по-голям срок – 0 т.

Кн = Кн1 + Кн2 + Кн3 + Кн4 + Кн5 + Кн6

2/ Количествени показатели – с обща относителна тежест 60%, включващи:

2.1 Предложени лихвени проценти по депозитни и разплащателни сметки, както и за депозирани суми над 150 000 лева за период до 6 месеца –  най-висок – 20 т. втора позиция – 10 т., други – 5 т.;

2.2 Изисквани такси и комисионни  при осъществяването на различните разплащания /местни и международни/ и покупка и/или продажба на валута - най-ниски – 10 т., втора позиция –  5 т., трета 1 т.;

2.3 Предложени такси за съхранение на парични средства- най-ниски – 15 т., втора позиция – 10 т., трета 5 т.;

2.4 Покупка и продажба на чуждестранна валута, такси и комисионни за касови операции - най-ниски – 10 т., втора позиция – 5 т., трета 1 т.;

Кк = Кк1 + Кк2 + Кк3 + Кк4

 

 Комплексната оценка на всеки кандидат се определя по формулата: К = Кн+Кк

 

IV. Краен срок за приемане на оферти от участниците: До 10 работни дни от датата на публикуване на настоящата поканата.

Кандидатите следва да представят оферта по образец, която да съдържа предложение по всеки един от показателите на приложената методика.

Офертата се подписва от законните представители на банката или упълномощен от тях представител.

V. Към офертата по образец се представят приложения, както следва:

 

- Удостоверение или разпечатка от ТР към АВ за актуалното състояние на банката.

- Лиценз за извършване на банкова дейност;

- Пълномощно на лицето, подписало офертата, в случаите, когато тя не е подписана от законните представители на банката /нотариално заверено копие/;

 

Офертите се подават в деловодството на възложителя на адрес:

Офертите се представят, в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на “БУЛ БИО-НЦЗПБ” ЕООД - гр. София 1504, бул. „Янко Сакъзов” № 26, с надпис на външната страна на плика, съдържащ: наименованието на процедурата, името на банката – подател, адрес за кореспонденция, телефон, мейл- адрес, факс.

Срок за представяне на оферти: до 15.30 ч. на десетия работен ден от публикуване на поканата.

VI. Отваряне, разглеждане и класиране на офертите ще се извърши от специално назначена със Заповед на управителя на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД комисия. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „икономически най-изгодната оферта“ след като са изпълнени минималните изисквания посочени в настоящата процедура, за което избрана комисия ще състави и представи на управителя протокол за класиране и утвърждаване, в срок 10 дни от провеждане на заседанието за избор на банка.

Ако са представени оферти на по-малко от 5 /пет/ банки да се публикува повторна покана.

VII. Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица зa сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД.

 

Неразделна част от заповедта са:

1/ Покана – Приложение № 1

2/ Ценова оферта – Приложение № 2

 

д-р Румен Кофинов

Управител на “БУЛ БИО-НЦЗПБ” ЕООД

Всички права запазени. © 2003-2022 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД