Профил на купувача / Процедури по ЗОП

ПОКАНА за представяне на оферта за възлагане на поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
 
ПОКАНА
 
за представяне на оферта за възлагане на поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
„Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД Ви кани да представите ценова оферта за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и з аизготвяне на одиторски доклад.
Одитът следва да бъде проведен в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и т.н.
 
1. Наименование, адрес и телефон за връзка на Възложителя: 
„Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, бул.“Янко Сакъзов“ № 26. 
Лице за контакт: Ирена Ангелова – зам.счетоводител, тел. 0895538169
 2. Предмет на поръчката:
Целта на поръчка е да бъде избран независим регистиран одитор за извършване на независим финансов одит по международните стандарти за финансово отчитане и в съответствие на Закона за независимия финансов одит на финансовия отчет на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД, за периода 01.01.2020 до 31.12.2020г., в съответствие с действащото счетоводно законодателство.
Предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Възложителя към 31.12.2020г. и изготвяне на одиторски доклад, в съотвествие с Международните одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и всички останали правила, относими към възложената дейност“.
 
3.Изисквания към изпълнителя на поръчката. Документи:
Всеки участник трябва да притежава исканата квалификация и опит, които да може да докаже посредством представяне на документите, изброени в настоящата процедура. 
До участие в процедурата ще бъдат допуснати участници, които отговарят на следните изисквания, а именно
3.1.Участниците трябва да са със статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, вписан в регистъра по чл.20 на Закона за независимия финансов одит;
3.2.Участниците трябва да бъдат правоспособни дипломирани експерт-счетоводители или специализирано одиторско предприятие, вписано в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България; 
3.3 Участниците трябва да имат опит при изпълнението на подобни с предмета на настоящата обществена поръчка услуги - минимум 3 години опит в одитни услуги, считано от датата на подаване на офертата. Опитът се доказва с изготвен от участника списък на извършените услуги.
3.4 Участниците следва да представят копие на доклад от последната проверка за контрол и качество на одиторските услуги, извършена от Комисията на публичния надзор над регистрираните одитори или от Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги към ИДЕС.
3.5 Заверено копие на документ за данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС;
3.6 Кратка биографична справка,
3.7 Предложенеи за изпълнение на поръчката – работна програма, срокове и  т.н.
3.8 Ценова оферта, поставена в запечатан и непрозрачен плик,
3.9 Не се допуска до участие в процедурата регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на финансовия отчет на за предходните 4 поредни години, на основание ЗПП и ППЗПП.
*** Всички доказателства следва да бъдат заверени от представляващия участника с подпис и печат, а копия на документи - с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.
 
4.Изисквания към офертите:
4.1.Всеки участник има право да представи само една ценова оферта в запечатан и непрозрачен плик с наименование:
„Ценова оферта за участие в поръчка с предмет „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Възложителя към 31.12.2020г. и изготвяне на одиторски доклад, в съотвествие с Международните одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и всички останали правила, относими към възложената дейност“.
4.2 Ценовата оферта се предоставя срещу получаване на входящ деловоден номер. Офертата се представя с подпис (и печат) на участника. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.
4.3 Офертата следва да бъде изготвена при съблюдаване изискванията и условията на настоящата покана. Офертата трябва да съдържа:
- Данни за лицето, което прави предложението, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност факс;
- Срок на валидност на офертата – 30 календарни дни, считано от датата на предоставяне на офертата;
- Ценово предложение -  в общата стойност трябва да бъда включени всички разходи за изпълнение предмета на поръчката. Офертата трябва да бъде за комплексно изпълнение на поръчката, като цената трябва да бъде посочена в лева, без ДДС и с включено ДДС.
4.4. Участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата покана.
4.5 Срок и място за предоставяне на офертите: Ценови оферти, заедно с документите по т.3, се представят в сградата на Възложителя, с административен адрес: гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ № 26, деловодство, ет.1, стая 106 всеки работен ден от 8.00, до 14.30 часа на 05.11.2020г.
4.6. Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:
- е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;
- е постъпила с нарушена цялост;
- е постъпила след изтичане на крайния срок.
 
5. Срок и място на изпълнение на поръчката:
5.1 Мястото на изпълнение на поръчката съвпада със седалището и адреса на управление на Възложителя -  град София, бул.“Янко Сакъзов“ № 26. 
5.2 Крайният срок за изпълнение на поръчката е 15.04.2021г.
 
6.Критерий за възлагане и оценка на офертите:
      Критерият за възлагане и оценка на офертите ще бъде „най - ниска предложена цена“.
 
7. Оценяване на офертите:
        До оценка се допускат само участниците, чиито оферти съответстват на изискванията на документацията за участие в процедурата. Оферти, които не отговарят на изискванията и документацията за участие в процедурата не се оценяват. Отваряне, разглеждане и класиране на офертите ще се извърши от специално назначена със Заповед на управителя на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД комисия. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“ след като са изпълнени минималните изисквания посочени в настоящата процедура. 
 
      8. Сключване на договор:
      В срок до пет работни дни от приключване работа на комисията и при предаване на протоколите от заседанията, ще бъде обявен участникът, определен за изпълнител, като ще бъдат посочени и отстранените от участие в процедурата участници, ако има такива и мотивите за отстраняването им. В случай, че определеният изпълнител откаже да сключи договор в 2 дневен срок от съобщаването му, че е обявен за изпълнител, възложителят сключва договор с класирания на второ място участник в процедурата.
 
         9. Изисквания към изпълнението на поръчката:
Изпълнителят трябва да изпълни поръчката в срок и да гарантира безупречно качество. 
 
 
Приложения: 
1. Образец на ценово предложение.
2. Проект на договор.
 
 
Д-р Румен Кофинов
Управител на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 Образец 
 
ЦЕНОВА ОФЕРТА
 
за участие в поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Възложителя към 31.12.2020г. и изготвяне на одиторски доклад, в съотвествие с Международните одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и всички останали правила, относими към възложената дейност“.
 
............................................................................................................................................................. /изписва се името на участника/ ............................................................................................................................................................. /номер по Търговския регистър, ЕИК, БУЛСТАТ/ .............................................................................................................................................................
/адрес по регистрация/
……………………………………………………………………………………………………….
/адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес, факс/
 
 Предлагаме да изпълним предмета на процедурата съгласно документацията за участие при следните ЦЕНОВИ условия: 
 
1. Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при обща цена ..................................................................................., без вкл. ДДС и обща цена ………………., с вкл. ДДС
 
2. Декларираме, че предложената цена в настоящата ценова оферта е обвързваща за срока на пълно изпълнение на всички дейности по предмета на процедурата и включва всички разходи във връзка с нейното изпълнение.
 
3. Настоящата оферта е валидна 30 (тридесет) дни от крайния срок на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас до сключването на договора.
 
 
 
 
 Дата ………………….. Подпис и печат ………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 2
Проект на договор!
ДОГОВОР ЗА ОДИТ
 
Днес, ………….2020 г., в град София, между:
 
1. „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, с ЕИК 130428132, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26, тел. 02/9446191, факс: 02/9433455, представлявано от д-р Румен Кофинов – управител иЕвтимия Царева – главен счетоводител,  наричано по-нататък в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
 
и
„……………………………………“ , ЕИК/Булстат……………………….,седалище и адрес на управление: гр. ..……, р-н, ………….….. ул. „………………………..“ № ………, представлявано от ……………………,наричано по-долу за краткост „Одитор”, от друга страна
 
на основание проведена процедура по чл.20, ал.4, т.3 и ал.6 от ЗОП, във връзка с Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, утвърдени с Протокол № РД-16-256/21.10.2020г. на министъра на здравеопазването и Протокол №……………………………..……2020г. на министъра на здравеопазването, издаден на основание чл.8 и чл.9 от увтърдените Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие и представена от Изпълнителя и приета от Възложителя Ценова оферта с Вх. № ……………………… 
 
          се сключи настоящият договор, с който страните с еспоразумяват за следното:
 
I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1 (1) БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД възлага, а Одиторът приема да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Възложителя за 2020г., изготвен в съотвествие с приложимата счетоводна рамка, Националните счетоводни стандарти и действащото законодателство и като резултат да издаде одиторски доклад, в съотвествие с изисканията на Международните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.
(2) Отговорен за извършване на одита е д.е.с. – регистриран одитор:………………….. -№ ……………., наричан за краткост „одотор“.
(3) Одиторът следва да удостовери извършения независим финансов одит с подпис и печат върху годишния финансов отчет на Възложителя към 31.12.2020 г. или да представи доклади с мнение, резерви или отказ от издаване на мнение в резултат на извършена проверка на годишния финансов отчет към 31.12.2020 г.
(4) Одиторът оказва методическа помощ при счетоводното приключване на сметки, изготвянето на предварителен финансов отчет и попълване на годишната данъчна декларация до окончателното счетоводно приключване на финансовата година и да предлага мерки за подобряване дейността  на Възложителя. 
(5) Отговорността за изготвяне на пълния ГФО, оповестяванията към него и годишния доклад за дейността, в съотвествие с чл.39 от ЗСч, е на Възложителя.
(6) С подписване на договора, Одиторът потвърждава, че притежава необходимата квалификация за извършване на услугата, като декларира, че е регистриран одитор, вписан в публичния регистър на регистрираните одитори за 2020г. под № ………….., както и че е член на Института на регистрираните експерт-счетоводители.
(7) Адресат на одиторския доклад са Възложителят и Министърът на здравеопазването – едноличен собственик на капитала на Възложителя. 
(8) Независимият одиторски доклад по чл.1,ал.1 е сосбственост на Възложителя.
 
II. ДЕЙСТВИЕ, СРОКОВЕ, ПРОМЯНА НА ДОГОВОРА
Чл.2  (1) Договор влиза в сила и поражда правно действие от датата на подписването му и е със срок на изпълнение до 15.04.2021г., но не по-рано  от 30 дни от предаване на окончателния и приет вариант на ГФО за 2020г., представен заедно с доклада за дейността.
(2) Предаването на окончателния и приет вариант на ГФО за 2020г., доклада за дейността и всякаква друга относима информация към предмета на поръчката, се удостоверява чрез подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол между страните.
(3) Промени в срока на договора се правят само чрез изрично съгласие на страните, обективирано в писмена форма.
 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОДИТОРА
Чл.3. Одиторът е длъжен при предоставянето на Услугите и изпълнението на задълженията по този договор да действа с грижата на добрия Одитор и с необходимата прецизност, ефикасност и икономичност в съответствие с Международните одиторски указания, издадени от Международната федерация на Счетоводителите. По всички въпроси, свързани с Договора или с Услугите, предоставяни по силата му, Одиторът е длъжен да действа като 
професионален консултант, при спазване изискванията за независимост на одиторите.
Чл.4 Одиторът и неговият персонал се ангажират за времето на действие на този договор и след прекратяването му за срок до 3 (три) години, да не разкриват информация, отнасяща се до предоставяните услуги или свързана с дейността на дружеството, без предварителното писмено съгласиена Управителя , освен в предвидените от закона случаи, като за това следва да уведоми незабавно Възложителя, и да представи основанията, които налагат предоставянето на информацията.
Чл.5 Одиторът отговаря за изпълнението на Услугите в съответствие с уговореното в този договор, както и за всички вреди, претърпени от Възложителя, в резултат на неизпълнение от страна на Одитора на задълженията му по този договор, в съответствие със законовите
ограничения на отговорността и изключенията от тях по чл. 32 от ЗНФО.
Чл.6 Одторът е длъжен:
1.Да извърши независим финансов одит на ГФО за 2020г. на Възложителя в съотвествие с изисканията на Международните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.
2. Да не разгласява по какъвто и да е начин на трети лица, информация, станала му известна при и по повод на изпълнение на договора, освен в предвидените по закон случаи – проверка от страна на ИДЕС и КПНРО.
3. Да контролира работата на определениет от него специалисти /одит екип/ за извършване на проверката по чл.1.
4.Да изформира Възложителя за всички обстоятелства, от значение за изпълнение на възложената дейност;
5. Да спазва действащото законодателство и професионални стандартни при извършване на одиторската проверка.
6.Да предостави на Възложителя писмо след приключване на одита, в което да посо1и установените съществено пропуски, ако такива са налице, в системата за вътрешния контрол и системата за счетоводно отчитане.
7.Да предостави на Възложителя одиторски доклад, съгласно приложимите международни одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит, с изразено независимо одиторско мнение върхи ГФО на Възложителя.
Чл.6 Одиторът има право да:
1.Получи уговореното възнагрждение;
2. Да извърши необходимите по неговова преценка проверки и процедури по събиране на доказателства, подкрепящи извършеното в ГФО оповестяване.
3.Да посика промяна на срока за изпълнение на предмета на договора, в случай че одитният процес налага това.
4.Да ползва необходимата информация и да изисква в определен срок изготвянето на такава в хода на одит процеса.
 
 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7 Възложителят е длъжен да:
1.Предостави на Изпълнителя изготвения ГФО, ведно с приложенията, изготвен в съотвествие с националните счетоводни стандарти и годишния доклад з адейността, съгласно ЗСч.
2.Да осигури условия за извършване на одитния ангажимент и работа на Изпълнителя по него.
3.Да осигури достъп до всички данни и документи, необходими за извършване на одитния ангажимент, както и информация за отговорностите на Изпълнителя по ЗМИП.
4.Да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение.
5. Възложителят носи отговрност за коректността на информацията в ГФО и за верността на счетоводните и други документи и информация, предосатвени на Одитора.
Чл.8 Възложителят има право да:
1.Бъде текущо информиран за хода на проверката 
2.Получи одиторски доклад с изразено одиторско мнение.
3.Получи отделно писмо касателно слабостите на системата за вътрешен контрол, счетоводната система, текущото счетоводно отчитане и съставянето на ГФО, ако такива са станали известни на одитора.
Чл.9 Изпълнителят носи отговрност за законосъобразността на своите действия, съгласно действащите нормативни актове.
Чл.10 Ако възникнат забавания при предосатвянето на информация от страна на Възложителя или други въпроси, изискващи допълнителна работа от Изпълнителя или въсникнат забавания по други причини, извън контрола на последния, той ще ги обсъди с Възложителя и има право да отложи приключване на одита до разрешаването им. 
 
 
V.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ
Чл.11 (1) За дейността си по този договор Изпълнителят ще получи от Възложителя възнаграждение в размер на ……………………..лева без ДДС или ……………………с ДДС.
(2) Сумата по ал.1 е платима по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, в 10 дневен срок, считано от датата на заверка на ГФО, при представяне на фактура и приемателно предавателен протокол.
(3) Цената по договора е окончателна и не подлежи на промяна.
(4) Предаването на проектите и на окончателния одиторски доклад се извършва чрез подписване на двустранен приемателно предавателен протокол.
 
 
VІ. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.12 (1) При пълно, частично, забавено изпълнение на задълженията на Изпълнителя, произтичащи от настоящия договор, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 3% върху стойността на договора, освен в хипотезата на чл.10.
(2) При неизпълнение на някое от задълженията на Възложителя произтичащи от настоящия договор, същият дължи на Изпълнителя, неустойка в размер на 3% върху стойността на договора, освен в хипотезата на чл.10.
Чл.13  Настоящият договор се прекратява: 
1. с изтичане на срока;
2.по взаимно съгласие между страните; 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на работата; 
4. С отправяне на 30 дневно предизвестие.
 
VII. ОТЧЕТНОСТ.
Чл.14 Одиторът е длъжен да предостави докладите за одита в четири оригинални и заверени екземпляра на български език, в съответствие с Международните одиторски стандарти и в предвидения за това в Договора срок. Одиторът е длъжен след изпълнение на задълженията си по Договора, да представи информация за общия брой часове, които са били необходими за извършване на Услугите.
Чл.15 Одиторският доклад  ще бъде изключителна собственост на Възложителя.
 
 
VІІI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.16 Изпълнителят се съгласява да предприеме всички необходими действия за предотвратяване разкриването на каквато и да е информация или ноу-хау по отношение на цялата процедура. Изпълнителят няма право, без предварителното писмено съгласие на Възложителя, да дава достъп до такава информация на свои служители или свързани дружества, освен при необходимост във връзка с изпълнението на настоящия договор.
Чл.17 Правилата за конфиденциалност остават в сила и след прекратяването на настоящия договор, съгласно условията по договора. 
Чл. 18 Възложителят от своя страна също се съгласява да предприеме всички необходими действия и да спазва идентични ограничения  по отношение на конфиденциалната информация, получена от Изпълнителя.
 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.19 Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, което става неделима част от договора. 
Чл. 20. Страните решават възникналите между тях спорове по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно - по съдебен ред. 
Чл.21 За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България. 
Чл.22 Одиторът декларира, че доброволно е предоставил своите лични данни и лични данни на своите представляващи и се съгласява същите да бъдат обработвани за целите на
Одита, при условията, посочени в настоящия договор и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и ЗЗЛД.
Чл.23 С подписването на договора, Изпълнителят декларира, че не попада в ограниченията по смисъла на чл.54 от Закона за независимия финансов одит.
Чл.24 Неразделна част от настоящия договор е подписано между страните Писмо за поемане на одиторски ангажимент за одит на ГФО за 2020г., съгласно изискванията на Международните одиторски стандарти, което Изпълнителя представя за подпис на Възложителя.
Настоящият Договор и приложението към него се съставиха и подписаха в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и един за министъра на здарвеопазването, в качеството му на принципал и едноличен собственик на капитала на публичното предприятие, съгласно чл.10 от Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, утвърдени с Протокол № РД-16-256/21.10.2020г. на министъра на здравеопазването.
          Приложение:
1.Ценова оферта на Изпълнителя.
2. Писмо за поемане на одиторски ангажимент за одит на ГФО за 2020г.
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Румен КОФИНОВ                                         
Управител на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД
 
 
Евтимия Царева
Гл. счетоводител
 
Силвия Акова
Фин.контрольор

Всички права запазени. © 2003-2022 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД