Кариери

О Б Я В А
 за провеждане на конкурс в „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД

Описание на длъжността: Експерт регистрация на лекарствени продукти
Участва в дейностите по осигуряването на маркетинговите оторизации на продуктите в страната по национална процедура.
Осигурява активно и навременно участие в Европейските и Световни регистрационни процедури. 
Поддържа съществуващите разрешения за употреба в страната и чужбина, чрез осигуряване на навременно подаване на всички видове промени и документи в местна продуктова информация.
Участва в дейностите, целящи улесняване достъпа до пазара, включително даване на стратегически регулаторни съвети, принос в процесите на ценообразуване и реимбурсиране, свързани с пускането на пазара и поддържането на продуктите. 
Поддържа фирмената продуктова база данни - своевременно обновяване и поддържане в актуално състояние. 

Изисквания и необходими умения:
Образование: Висше–образователна-квалификационна степен: бакалавър/магистър
Професионално направление: Медицина, Фармация, Химия, Биология 
Професионален опит: 5 (пет) години във фармацевтичната индустрия, вкл. опит в лекарствената регулация
Специални умения: Английски език – писмено и говоримо; Компютърна грамотност
Личностни качества: Висока степен на отговорност и етичност, лоялност, много добри комуникативни умения, умения да работи самостоятелно и в екип

Бул Био - НЦЗПБ ЕООД

Всички права запазени. © 2003-2022 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД